İlkbahar ve Emek Günü – День весны и труда

© Sputnik / Pavel Lisitsin / Fotoğraf bankasına girRusya'da 1 Mayıs yürüyüşü
Rusya'da 1 Mayıs yürüyüşü - Sputnik Türkiye
Abone olTelegram
Bugünkü dersimizde Rusya’da 1 Mayıs’ta kutlanan İlkbahar ve Emek Günü ile ilgili diyalogları inceleyeceğiz.

Мурат: Сего́дня в Росси́и пра́здник. – Bugün Rusya’da bayram var.
Света: Да, Пе́рвое ма́я, День весны́ и труда́. Ещё э́тот пра́здник называ́ют Первома́й. – Evet, 1 Mayıs, İlkbahar ve Emek Günü (Bayramı).
Мурат: У нас в Ту́рции то́же есть тако́й пра́здник, называ́ется День труда́ и солида́рности. – Türkiye’de de böyle bir bayram var, adı Emek ve Dayanışma Günü.
Света:
Вообще́ Пе́рвое ма́я – междунаро́дный пра́здник, отмеча́ется он в бо́лее чем 100 (ста) стра́нах ми́ра. – Aslında, 1 Mayıs uluslararası bir bayram, dünyanın 100den fazla ülkesinde kutlanır.
Мурат: Ты зна́ешь, как появи́лся э́тот пра́здник? – Bu bayram nasıl ortaya çıktığını biliyor musun?
Света: Первома́й возни́к в середи́не 19-го (девятна́дцатого) ве́ка среди́ рабо́чих. Они́ тре́бовали введе́ния 8(восьми́)-часово́го рабо́чего дня, устра́ивали ма́ссовые выступле́ния, в хо́де кото́рых в США и Кана́де бы́ли поги́бшие. В па́мять о них 1 мая 1890 стал Днём солида́рности рабо́чих всего́ ми́ра. – 1 Mayıs Bayramı, 19. Yüzyılın ortasunda işçiler arasında ortaya çıktı. İşçiler, 8 saatlik masainin uygulanmasını talep ediyordu, toplu eylem düzenliyordu; ABD ve Kanada’daki eylemler sırasında ölenler de vardı. Onların hatırası için 1 Mayıs 1890 tarihi, ilk defa Dünya İşçiler Dayanışma Günü olarak kutlandı.


День весны́ и труда́ [den’ visnı́ i trudá] – İlkbahar ve Emek Günü (Bayramı)
День труда́ и солида́рности [den’ trudá I salidárnasti] – Emek ve Dayanışma Günü
междунаро́дный пра́здник [mijdunaródnıy práznik] – uluslararası bayram
8-часово́й рабо́чий день [vas’miçasavóy rabóçiy den’] – 8 saatlik mesai
ма́ссовые выступле́ния [mássavıye vıstupléniya] – toplu gösteriler


* * *
Мурат: Когда́ пра́здник ста́ли отмеча́ть в Росси́и? – Rusya’da bayramı ne zaman kutlamaya başladılar?
Света: Пе́рвое ма́я стал официа́льным пра́здником по́сле Октя́брьской револю́ции 1917-го (ты́сяча девятьсо́т семна́дцатого) го́да, хотя́ до э́того ма́ссовые демонстра́ции на Пе́рвое ма́я проводи́лись и в Росси́йской импе́рии. – 1 Mayıs, 1917 Devrimi’nden sonra resmi bayram halini aldı, oysa Rusya İmparatorluğu’nda da 1 Mayıs’ta toplu gösterileri yapılıyordu.
Мурат: Наско́лько я зна́ю, в ва́шей стране́ э́тот пра́здник был идеологи́ческим. – Bildiğim kadarıyla bu bayram ülkenizde ideolojik bir bayramdı.
Света: Да, лю́ди выходи́ли на первома́йские демонстра́ции, что́бы вы́разить солида́рность с рабо́чими всего́ ми́ра, заяви́ть о реши́мости стро́ить коммунисти́ческое о́бщество. Э́ти демонстра́ции бы́ли о́чень масшта́бными, проходи́ли на центра́льных у́лицах всех городо́в. – Evet, insanlar, tüm dünyanın işçileri ile dayanışma içinde olduklarını ve komunist bir toplum kurmaya kararlı olduklarını göstermek için 1 Mayıs gösterilerine katılıyordu. Bu gösteriler görkemliydi, tüm şehirlerin ana caddelerinde düzenleniyordu.
Мурат: А сейча́с демонстра́ции прово́дятся? – Şimdi de gösteriler yapılıyor mu?
Света: Нет, после́дняя демонстра́ция была́ проведена́ в 1990-м (ты́сяча девятьсо́т девяно́стом году́). А че́рез два го́да Первома́й переименова́ли в «Пра́здник весны́ и труда́», потому́ что в дореволюцио́нной Росси́и 1 Ма́я счита́лся пра́здником весны́ и нача́ла ле́та. – Hayır, son gösteri 1990 yılında yapıldı. Ondan iki sene sonra da 1 Mayıs, ‘İlkbahar ve Emek Günü’ adını aldı, çünkü Devrim öncesi Rusyası’nda 1 Mayıs, ilkbahar ve yazın başlaması bayramı olarak kabul ediliyordu.
Мурат: Что лю́ди де́лали в э́тот день? – İnsanlar o gün neler yapıyordu?
Света: Они́ приноси́ли самова́ры, пекли́ пироги́, пе́ли, танцева́ли, разжига́ли костры́, жда́ли прихо́да ле́та. – Semaver getirip börek yapıyor, şarkı söylüyor, oynuyor, ateş yakıyor, yazın gelmesini bekliyordu.


Октя́брьская револю́ция [aktyábrskaya rival’útsıya] – Ekim Devrimi, Rus Devrimi
Росси́йская импе́рия [rassíyskaya impériya] – Rusya İmparatorluğu
наско́лько я зна́ю [naskól’ka ya znáyu] – bildiğim kadarıyla
идеологи́ческий [idialagíçiskiy] – ideolojik
стро́ить коммунисти́ческое о́бщество [stróit’ kamunistíçiskayi óbşistva] – komunst bir toplum kurmak
самова́р [samavár] – semaver
печь пироги́ [peç’ piragí] – börek yapmak


* * *
Мурат: Как вы сейча́с прово́дите э́тот пра́здник? – Şimdi de bu bayraı nasıl kutluyorsunuz?
Света: Обы́чно э́тот пра́здник дли́тся 3-4 (три-четы́ре) дня, все стара́ются уе́хать за́ город, на приро́ду или на да́чу. Ещё в Сове́тском Сою́зе по всей стране́ проходи́ли маёвки. 1-го или 2-го ма́я се́мьи и́ли больши́е компа́нии собира́лись за го́родом, что́бы устрои́ть пикни́к. До револю́ции маёвка была́ нелега́льным собра́нием рабо́чих, кото́рое они́ проводи́ли за го́родом, но пото́м лю́ди ста́ли собира́ться, что́бы про́сто отдохну́ть на приро́де. Э́та тради́ция сохрани́лась и до на́ших дней. – Bu bayram, genellikle 3-4 gün sürer, herkes şehir dışına, yeşillik yerlere (açık havaya) veya yazlık evlerine çıkmaya çalışır. Ayrıca, Soviyetler Birliğinde ülke genelinde ‘mayovka’ (Mayıs kutlamaları) yapılıyordu. 1 veya 2 Mayıs’ta aileler veya büyük gruplar, piknik yapmak için şehir dışında (açık havada) toplanıyordu. Devrim öncesinde, ‘mayovka’ işçilerin şehir dışında yaptıkları yasadışı toplantısıydı, sonrasında ise insanlar sadece açık havada dinlenmek için toplanmaya başladı. Bu gelenek günümüzde de devam ediyor.
Мурат: Ну, тогда́ са́мое вре́мя собира́ться на пикни́к. – O zaman piknik yapma zamanı geldi!
Света: Э́то то́чно! – Kesinlikle!

устро́ить пикни́к [ustróit’ pikník] – piknik yapmak
нелега́льное собра́ние [niligál’nayi sabrániyi] – yasadışı toplantı
тради́ция [tradítsıya] – gelenek
сохрани́ться до на́ших дней [sahranítsa da náşıh dney] – günümüzde de devam etmek
 
Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle…

Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала