20:54 09 Temmuz 2020
Canlı Yayın
  Politika
  URL'yi kısaltın
  0 63
  Abone ol

  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Şeref Malkoç, İncirlik Üssü'nün, "PYD-YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen" ABD'nin uçaklarına kapatılabileceğini açıkladı. Erdoğan ise, başdanışmanının bu açıklamasına tepki gösterdi: "O konuda zaten Şeref Bey'in böyle bir açıklama yapması doğru değil, yanlıştır. Bunların yetkilileri bellidir."

  Malkoç, Rusya ile ABD'nin Suriye üzerinde yaptıkları anlaşma ile Türkiye'nin güçlenmesinin önüne geçmeyi amaçladıklarını da iddia etti.

  Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın Baş­da­nış­ma­nı Şe­ref Mal­koç, An­ka­ra sal­dı­rı­sı­nı ger­çek­leş­ti­ren PYD-YPG'­nin gerçekleştirdiğini öne sürerek AB­D'­yi eleş­tir­di. Mal­koç, İn­cir­lik Üs­sü­'nün ABD uçak­la­rı­na ka­patılması­nın söz ko­nu­su ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.

  'BELKİ TÜRKİYE'Yİ BÖLÜP PARÇALAMAK İSTEYECEKLERDİR'

  Bugün gazetesinde yer alan habere göre, "İs­lam coğ­raf­ya­sı­nı ve Os­man­lı­'yı par­ça­la­ma­yı he­def­le­yen Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı­'nın as­lın­da hâ­lâ de­vam et­ti­ği­ni, sı­ra­da­ki aşa­ma­nın ise Kürt­le­ri bö­lüp parçala­mak ol­du­ğu­nu" öne süren Mal­koç, "On­dan son­ra bel­ki Tür­ki­ye­'yi de bö­lüp par­ça­la­mak is­te­ye­cek­ler­dir. Bu­nun içe­ri­sin­de Rus­ya var, İran var, ma­ale­sef dost ve müt­te­fik bil­di­ği­miz ül­ke­ler de va­r" de­di.

  'ABD DÜŞMANLIK YAPIYORSA TEDBİRİ ALINIR'

  Mal­koç, AB­D'­ye kar­şı alı­na­bi­le­cek ön­lem­ler kap­sa­mın­da İn­cir­lik Üs­sü­'nün Ame­ri­kan uçak­la­rı­na ka­pa­tıl­ma­sı­nın söz ko­nu­su ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Baş­da­nış­man söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: "Bi­ze dost ol­ma­sı ge­re­ken­ler düş­man­lık ya­pı­yor­sa onun ted­bi­ri alı­nır. Sa­de­ce Ame­ri­ka de­ğil, Tür­ki­ye aley­hi­ne fa­ali­yet gös­te­ren kim­se ge­re­ken ted­bir alı­nır. Bu­nu İn­cir­lik ile sı­nır­lı tut­ma­mak ge­re­kir. Tür­ki­ye­'nin im­kân­la­rı çok ge­niş. ABD Su­ri­ye­'de Tür­ki­ye aley­hi­ne Rus­ya ile bir­lik­te ha­re­ket edi­yor. Bu­nun iza­hı var mı? Yüz­le­ri ka­ra­ra­cak, kı­za­ra­cak­tır. Tür­ki­ye hak­lı­dır ve bu hak­lı­lı­ğı­nı dün­ya­da­ki her plat­form­da an­la­ta­cak­tı­r."

  ERDOĞAN'DAN TEPKİ: BUNLARIN YETKİLERİ BELLİDİR

  Erdoğan, Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, başdanışmanı Şe­ref Mal­koç'un "İncirlik Üssü ABD'ye kapatılabilir" şeklinde açıklamada bulunduğunu ifade etmesi üzerine Erdoğan, Malkoç'un böyle bir şeyi söylediğinden ya da söylemediğinden haberi olmadığını belirtti.

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun neye dayanarak söylendiğini de bilmediğini kaydederek, "O konuda zaten Şeref Bey'in böyle bir açıklama yapması doğru değil, yanlıştır. Bunların yetkilileri bellidir. Başta hükümetimizdir. Hükümetimiz belki bu değerlendirmeleri yapar. O, hukukçu diliyle belki böyle bir şey söylemiştir. Bu konu hükümetin yetkisinde bir konudur" dedi.

  İlgili konular:

  PYD kontrolündeki Afrin, ilk kez Hatay'dan vuruldu
  PYD, Ankara saldırısı araştırmasının sonucunu açıkladı
  Akdoğan'dan PYD'ye: Bunlar hem terörist hem yalancı
  CHP: Umarız PYD açıklaması Türkiye'yi mahçup etmez
  Erdoğan: Bu iş PKK ve PYD'ye ait
  PYD: Ankara saldırısıyla ilgimiz yok
  AB'den bir çağrı daha: Türkiye, PYD'ye yönelik saldırılara son versin
  Etiketler:
  Şe­ref Mal­koç, Recep Tayyip Erdoğan, İncirlik, İran, Suriye, ABD, Rusya
  Topluluk kurallarıTartışma
  Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın